Moxie - Kush Mountain x Lemon Burst - Sauce

Kush Mountain x Lemon Burst

hybrid iconhybrid
THC: 71%
Sauce